This post is also available in: Engelska

Fläcknycklar – Dactylorhiza maculata

Fläcknycklar – Dactylorhiza maculata
är det gemensamma artnamnet för två orkidéer, Jungfru Marie nycklar och skogsnycklar som tidigare ibland delats upp i två separata arter men numer räknas som underarter. Tidigare var det korrekta svenska namnet för den sammanslagna arten Jungfru Marie nycklar men eftersom en art inte kan ha samma namn som dess underart flyttades detta namn till underartsnivå och det nybildade namnet fläcknycklar infördes.

Jungfru Marie nycklarssp. Maculata
är den klart vanligaste underarten och i stora delar av Sverige den kanske vanligaste orkidén. Blomaxet är ganska kort cylindriskt till något pyramidformat och blommorna ofta ganska bleka, ibland nästan vita. Blommornas form är ganska variabel men oftast är de småprickiga och har en rundad underläpp med endast små grunda flikar. Växer på ganska mager och kalkfattig mark. Granskogar, skogskärr, myrkanter, betesmarker, diken och vägrenar är ett par typiska växtplatser.

Skogsnycklar ssp. fuchsii
En ofta högväxt underart som har ett till en början pyramidformat och senare ganska utdraget blomax. Blommorna är blekrosa med en mörkare mönstring och en tydligt treflikig underläpp. De nedre rosettbladen är ofta lite större med en bred rundad bladspets. Växer till skillnad från Jungfru Marie nycklar alltid på kalkrik mark och är därför sällsyntare än denna. Lundar, örtrika granskogar och kalkrika gräsmarker är några typiska växtmiljöer. I Sverige är den vanligast i södra landets kusttrakter men den finns även sällsynt upp till mellersta Norrland.

Skogsnycklar är diploid och har därmed bara hälften så många kromosomer som Jungfru Marie nycklar som är tetraploid.
Källa:Wikipedia