This post is also available in: Engelska

Silltrut – Larus fuscus

Silltrut – Larus fuscus
Silltrut (Larus fuscus) är en palearktisk häckfågel i familjen måsfåglar som tillhör det så kallade gråtrutskomplexet. Den är en smäcker trut med smala och spetsiga vingar, och den adulta fågeln har gula ben och svart eller grå mantel beroende på underart. De underarter som har grå mantel kallas tillsammans för ”ljusmantlade silltrutar”.
Man brukar dela upp silltruten i tre eller fyra underarter:

   Larus fuscus fuscus – Nominatformen som häckar huvudsakligen i Sverige och Finland på öar och längs kusterna runt Östersjön, på västra Kolahalvön och i norra Norge. Dess nordligaste och östliga häckningskolonier ligger i Onegabukten. Den är en långflyttare som främst övervintrar vid kusterna i tropiska Östafrika, men även i Mellersta Östern.

   Larus fuscus intermedius – Häckar i södra Norge, västra Sverige, Danmark, Nederländerna och nordvästra Belgien. Den övervintrar i västra Europa och söderut till västra Afrika.

  Larus fuscus graellsii – Denna västliga underart häckar på Island, Färöarna, Storbritannien, Irland, i västra Frankrike, Portugal och nordvästra Spanien. Den övervintrar från mitten av Irland och söderut längs med Europas västra kuster ner till västra Afrika.

  Larus fuscus heuglini – Denna underarts taxonomiska ställning är omdiskuterad. Den omfattar de populationer som häckar på tundran i norra Ryssland som tidigare räknades tillhöra nominatformen. Vissa betraktar den som en egen art, tundratrut. Den är en utpräglad långflyttare som övervintrar i Mellanöstern och ned mot Östafrika och i delar av södra Asien, exempelvis Indien.

Såhär låter den
Inspelning av Peter Boesman från Xeno canto