This post is also available in: EngelskaSvartfläckig blåvinge – Maculinea arion

Svartfläckig blåvinge – Maculinea arion
är en fridlyst art i fjärilsfamiljen juvelvingar. Den finns på torra ängsmarker i stora delar av Europa men populationerna har en vikande tendens.

Arten är en stor med ett vingspann av 33 till 42 mm. Både ovansidorna och undersidorna av de blå vingarna har tydliga, svarta fläckar.

Arten har gått tillbaka i Sverige och finns idag i Skåne, Blekinge, Västergötland, Öland, Gotland, Uppland och Södermanland. Larven har backtimjan som värdväxt och bärs sedan av myror, främst hedrödmyra Myrmica sabuleti, hem till myrboet, där den tas hand av myrorna. Fjärilslarven äter myrlarver och avsöndrar i utbyte en söt vätska som myrorna äter.

Svartfläckig blåvinge är upptagen som nära hotad i Internationella naturvårdsunionens rödlistning över hotade arter. I Sverige var den upptagen som sårbar (”VU”) i 2005 års rödlista. I 2010 och 2015 års rödlistor anges den som nära hotad (”NT”).