This post is also available in: Engelska

Dårgräsfjäril – Lopinga achine

Dårgräsfjäril – Lopinga achine
Dårgräsfjärilen har en vingbredd på 43 till 50 millimeter. På ovansidan har vingarna en gråbrun grundfärg, med en rad av ögonfläckar på den yttre hälften. Dessa är gulaktiga i kanterna och svartbruna i mitten. Undersidan av vingarna har en ljusare grundfärg med ögonfläckar som liknar ovansidans, förutom att de i mitten har en liten vit prick.

Flera underarter med variationer i utseendet finns. I Sverige finns underarterna Lopinga achine suecica på fastlandet och Lopinga achine rambringi på Gotland.

I Sverige är dårgräsfjärilen klassad som missgynnad. Det största hotet mot arten är igenväxning av dess habitat genom granplantering. Dårgräsfjärilen är hotad också på andra håll i Europa och finns upptagen på rödlistan i 17 länder.

Dårgräsfjärilen finns även med på Bernkonventionens lista över starkt hotade arter i Europa. Dårgräsfjärilens habitat är öppna lövskogar med träd som ek och hassel, al, ask och bok. Den kan också leva i öppna barrskogar, som fjärilarna på Gotland som finns i ängstallskogar. En förutsättning är att det finns gott om lundstarr, eftersom detta är den främsta värdväxten för larven. Även lundskafting och strutstarr har observerats som värdväxt.

Källa:Wikipedia