This post is also available in: Engelska

Gotlandssippa – Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica

Gotlandssippa – Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica
är en underart av backsippa, endemisk för Gotland.

Gotlandsippan förekommer främst på torr mager sand- eller grusjord i betesmark eller öppna gläntor i skogsmark. Växten gynnas av betning då betesdjur öppnar upp jordblottor för att underlätta frösådd. Den har en starkt besk smak vilket skyddar den mot betesdjuren. Gotlandsippa skiljer sig från backsippan genom sina något bredare bladflikar och stjälkblad, vilka skiljs från hyllet tidigt under blomningen. Den förekommer endast i Ardre och Kräklingbo socknar, särskilt rikligt i naturreservatet Russvätar.