Vitryggig hackspett – Dendrocopos leucotos

Vitryggig hackspett – Dendrocopos leucotos
är en fågel i familjen hackspettar. Vitryggig hackspett är något större än större hackspett och är idag listad i Sverige som akut hotad av Artdatabanken, främst beroende på bristen av lämpliga biotoper. Vitryggig hackspett är den största av brokspettarna, hackspettarter med inslag av rött, vitt och svart i fjäderdräkten. Längden är 25–28 cm och vingspannet 38–40 cm. Näbben är lång och har troligen anpassat sig efter artens födoval. En adult fågel har ljus undersida med tydliga längsgående streck på kroppsidorna. Bröstet är svagt med en beige-skär ton och är streckat i svart. Bakryggen och övergumpen är vit, undergumpen är svagt rödfärgad. Hanen känns igen på en röd hjässa medan honan har en svart. Ungfåglarna har en mer diskret teckning och känns igen på bredare sidstreck än de äldre fåglarna, dessutom märks en blek, rödfärgad hjässa.

Vitryggig hackspett förekom tidigare som häckfågel på många platser i södra Sverige. Under senare delen av 1900-talet har utbredningsområdet dock minskat med över 90%, de senaste 30–40 åren i allt ökande grad, så pass att den är nära nog försvunnen. Inflöde österifrån till norra Norrland skedde hösten 2019. Beståndet uppskattas totalt till mellan tio och 20 reproduktiva individer. För att försöka rädda arten i Sverige har ett åtgärdsprogram tagits fram av Naturvårdsverket.

Den låter såhär
Inspelninhg av Uku Paal från Xeno canto